info@jeko.cz
+420 775964569
ICQ: 583046142

košík je prázdný Zobrazit košík

Cetelem
Nákup na splátky se společností Cetelem

Nákup vybraného zboží bez potřebných prostředků lze realizovat jednoduše i v našem e-shopu Nábytek Jeko.
Jednoduše si vyberete zboží, které chcete koupit a projdete objednávkovým procesem, který Vás posléze zavede přímo k podmínkám společnosti Cetelem.
Na Nábytku Jeko můžete díky Cetelemu splácet 10% z celkové částky objednávky měsíčně.
Proč splátky se společností Cetelem?

Stáváte se okamžikem nákupu vlastníkem zboží.
Při nákupu nad 3000 Kč nepotřebujete žádného ručitele.
Snadné vyřízení splátek se společností Cetelem.
Výhodné pojištění proti nečekaným situacím.

Všeobecné podmínky spotřebitelského úvěru poskytovaného společností CETELEM ČR, a.s.

I. Úvodní ustanovení
Všeobecné podmínky spotřebitelského úvěru poskytovaného společností CETELEM ČR, a.s. (dále „VÚP“) vymezují vztahy mezi fyzickou osobou (dále „klient“), jež požádá společnost CETELEM ČR, a.s. (dále „Cetelem“) o úvěr za účelem poskytnutí peněžních prostředků (dále „PP“) zejména na nákup spotřebního zboží nebo služeb, a Cetelemem, který jí v případě přijetí návrhu poskytne úvěr. Klient je navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru (dále také „smlouva“) dle § 497 a násl. Obch. zák. (dále „ObZ“) a po přijetí návrhu Cetelemem je dlužníkem z této smlouvy. Cetelem je ve vztahu ke klientovi osobou, jíž je návrh na uzavření smlouvy určen, a jež je po jeho přijetí věřitelem z této smlouvy. VÚP jsou výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření smlouvy subjektu, který výzvu učinil, tedy Cetelemu.

II. Všeobecná ustanovení
Návrh na uzavření smlouvy
II.-1. Klient je povinen sepsat Žádost o poskytnutí úvěru (dále „Žádost“) na příslušném formuláři schváleném Cetelemem, případně vyplnit osobní dotazník, který je její součástí. Klient, příp. jeho partner, předáním návrhu na uzavření smlouvy a/nebo osobního dotazníku klientem smluvnímu prodejci (dále „prodejce“) či Cetelemu, dává těmto souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých (tedy i osobních) údajů vč. rodného čísla po dobu 10 let, nevyplývá-li z VÚP jinak. K jejich ověření je nutno doložit originály dokladů, které uváděné údaje obsahují.
II.-2. Žádost se po řádném vyplnění, označení datem a podepsání klientem stává návrhem na uzavření smlouvy (dále „Návrh“). Návrh předá klient Cetelemu přímo nebo prostřednictvím prodejce.
II.-3. Až do přijetí Návrhu Cetelemem jej může klient odvolat stejným způsobem, jakým jej Cetelemu předal. Dnem odvolání Návrhu je den, kdy klient sdělil své rozhodnutí Cetelemu nebo prodejci.
II.-4. Cetelem sdělí klientovi přímo nebo prostřednictvím prodejce své rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout Návrh. Cetelem není povinen své rozhodnutí zdůvodňovat a v této souvislosti vůči němu nelze uplatňovat žádné nároky.

III. Klasický úvěr
III.-1. Přijetí Návrhu a vznik smlouvy o úvěru
Přijetím Návrhu, a tedy okamžikem vzniku smlouvy, je ve smyslu § 275 odst. 4 ObZ odeslání písemného oznámení přijetí adresovaného klientovi nebo převedení PP odpovídajících výši úvěru nebo jeho dohodnuté části uvedené v Návrhu na účet prodejce nebo jiným dohodnutým způsobem. Převedením PP se rozumí okamžik zadání příkazu k jejich odepsání z účtu Cetelemu. Vznik smlouvy je klientovi potvrzen písemně.

III.-2. Odmítnutí čerpat poskytnutý úvěr
Převedením PP odpovídajících poskytnutému úvěru nebo jeho dohodnuté části (čerpáním úvěru) vzniká klientovi povinnost platit příslušné náklady na úvěr (dále „náklady“). Vrácení PP dříve, než bylo ujednáno ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními VÚP pro předčasné splacení úvěru.

III.-3. Způsob čerpání úvěru
III.-3.-1. Cetelem poskytne úvěr klientovi formou převedení dohodnuté částky na účet prodejce uvedeného v Žádosti, nebo jiným dohodnutým způsobem, a to jednorázově či formou postupného čerpání úvěru. Je-li žádost Cetelemu předána prostřednictvím prodejce, je Cetelem oprávněn podmínit převod PP doručením žádosti prodejce o zaplacení spolu s dokladem, kterým klient potvrdil převzetí zboží nebo služby podle Žádosti. V případě, že Cetelem uplatní. své oprávnění požadovat od klienta zajištění splnění jeho závazku, může být doručení příslušného dokladu Cetelemu další podmínkou převodu PP.
III.-3.-2. O termínu zaplacení části kupní ceny, která není financována z úvěru (přímá platba), rozhoduje prodejce.

III.- 4. Splácení úvěru
III.-4.-1. Klient je povinen řádně a včas splácet poskytnutý úvěr formou sjednaných pravidelných měsíčních splátek, není-li dohodnuto jinak. Cetelem splátku použije k úhradě nákladů, a to sjednaných úroků, dalších nákladů dle smlouvy či sazebníku poplatků a odměn (dále „SP“), tj. zejména poplatků transakčních, zúčtovacích a cen za ostatní služby, případných úroků z prodlení, splátek příslušné části úvěrové jistiny a příp. pojistného. Klient je povinen splácet úvěr včetně nákladů na účet a pod variabilním symbolem (dále „VS“), jejichž čísla mu Cetelem sdělí písemně. Platba bez uvedení správného VS nemusí být považována za uhrazenou. Cetelem si vyhrazuje právo určit klientovi nové bankovní spojení pro splácení úvěru (číslo bankovního účtu a VS). Změna je klientovi oznámena předem. Použití směnky a šeku ke splácení úvěru se nepřipouští
III.-4.-2. První splátka je splatná ve sjednaný den, nejdříve v měsíci následujícím po měsíci, kdy Cetelem převedl PP, není-li dohodnuto jinak. Cetelem je oprávněn sjednané datum splatnosti odložit. Splátka je uhrazena dnem připsání na účet Cetelemu v souladu s jeho pokyny.
III.-4.-3. Klient může splatit úvěr před lhůtou splatnosti, pokud informuje Cetelem doporučeným dopisem alespoň měsíc před plánovaným termínem předčasné splátky.
III.-4.-4. Cetelem je při předčasném splacení úvěru oprávněn požadovat od klienta současně s úhradou předčasné splátky úhradu nákladů s tím spojených, tj. ve výši 5 % z předčasně splacené úvěrové jistiny.

III.-5. Zajištění splnění závazků z úvěru
III.-5.-1. Cetelem je oprávněn požadovat od klienta k zajištění splnění jeho závazků ze smlouvy uzavření dohody o srážkách ze mzdy (dále „SZM“) ve prospěch Cetelemu, případně požadovat jiný způsob zajištění.
III.-5.-2. Cetelem je oprávněn předložit Žádost/Smlouvu s dohodou o SZM plátci mzdy klienta (příp. partnera), dostane-li se klient do prodlení se splácením úvěru po dobu delší než 1 měsíc, tj. nezaplatí řádně a včas alespoň 2 po sobě následující splátky. S dohodou o SZM doručí Cetelem plátci mzdy prohlášení zejména o výši dluhu klienta (suma splátek po lhůtě splatnosti, uplatňované smluvní pokuty a specifikaci dosud nesplatného dluhu ke dni předložení dohody o SZM). Cetelem je oprávněn plátci mzdy sdělit nezbytné osobní údaje umožňující konkretizaci klienta.
III.-5.-3. Cetelem je oprávněn požadovat od klienta k zajištění splnění jeho závazků ze smlouvy o úvěru na koupi motorového vozidla sjednání a po celou dobu trvání úvěru udržování havarijního pojištění vozidla a jeho příslušenství a vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Cetelemu. Souhlas klienta s vinkulací pojistného plnění dává Cetelemu oprávnění, nikoliv však povinnost na vinkulaci trvat.
III.-5.-4. V případě vzniku pojistné události použije Cetelem pojistné plnění na úhradu své splatné pohledávky za klientem. Bude-li tato nižší než pojistné plnění (resp. Cetelem nebude mít za klientem žádnou splatnou pohledávku), Cetelem převede rozdíl ve prospěch klienta. Bude-li pojistné plnění nižší než pohledávka Cetelemu, je klient povinen Cetelemu rozdíl uhradit. Zanikla-li užitná hodnota věci, použije Cetelem pojistné plnění na úhradu úvěrového zůstatku.

III.-6. Doba trvání smlouvy o úvěru a odstoupení
Smlouva je uzavřena na dobu trvání závazků z ní vyplývajících. Cetelem je oprávněn od ní odstoupit a požadovat splacení dlužné částky včetně příslušenství ke dni účinnosti odstoupení, dostane-li se klient do prodlení se splacením více než 2 po sobě následujících splátek nebo 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce nebo Cetelemu sdělil nepravdivé údaje nebo porušil další povinnost vyplývající ze smlouvy nebo ze zajišťovacích smluv.

IV. Úvěrový rámec – revolvingový úvěr, úvěrová karta
IV.-1. Přijetí Návrhu a vznik smlouvy o úvěru
IV.-1.-1. V případě přijetí Návrhu dle čl. III.-1. zařadí Cetelem klienta mezi žadatele o poskytnutí úvěrového rámce (dále „ÚR“) a vydání úvěrové karty (dále „karta“). Rozhodnutí o poskytnutí ÚR přísluší Cetelemu a závisí na posouzení údajů uvedených klientem v souvislosti se Žádostí a na průběhu splácení klasického úvěru. Přijetím žádosti o poskytnutí ÚR, a tedy okamžikem vzniku smlouvy je, v souladu s ustanovením § 275 odst. 4 ObZ, odeslání oznámení o přijetí žádosti a poskytnutí ÚR klientovi. Vydání karty na jméno klienta, číslo účtu revolvingového úvěru a VS oznámí Cetelem klientovi písemně. Současně mu sdělí výši maximálního ÚR, který je mu připraven poskytnout. Používání karty se řídí VÚP a pokyny pro používání karty.
IV.-1.-2. Poskytnutím ÚR a vydáním karty nevznikne klientovi žádný peněžitý závazek, není-li smlouvou nebo SP stanoveno jinak. Povinnost splácet úvěr ve sjednaných splátkách nastává okamžikem sjednaným ve smlouvě, nejdříve však počínaje kalendářním měsícem následujícím po alespoň částečném čerpání PP z ÚR.
IV.-1.-3. VÚP jsou zpracovány při respektování povinností uvedených ve Vzorových obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků (dále „VOP ČNB“) platných ke dni účinnosti VÚP s tím, že ustanovení od těchto podmínek odlišná, jsou v textu VÚP vyznačena proloženě a rozdíly vysvětleny pod příslušnými odkazy v závěru VÚP.

IV.-2. Způsob čerpání úvěru a úvěrový účet klienta
IV.-2.-1. Klient je oprávněn čerpat úvěr formou financování nákupu v obchodních místech kartu akceptujících, tj. převodem na účet prodejce, k výběru hotovosti v místech k tomu určených, a jiným dohodnutým způsobem, a to i za použití informačních technologií. Cetelem převede PP odpovídající čerpání druhý pracovní den po autorizaci čerpání, tj. po okamžiku, kdy klient učinil úkon vedoucí k čerpání PP. Při čerpání úvěru v jiné měně se za přepočítací kurs stanoví kurs odvozený od kursu ČNB k této měně, platný v den autorizace čerpání. Reklamační podmínky jsou uvedeny v reklamačním řádu Cetelemu.(1)
IV.-2.-2. K použití karty je oprávněn výlučně klient, je-li jím podepsána. Čerpání PP z ÚR prostřednictvím karty může být vázáno na použití osobního identifikačního klíče (dále „PIN“), který sdělí Cetelem klientovi písemně. Karta je prostředkem vzdáleného přístupu k peněžním prostředkům poskytovaným Cetelemem formou úvěru. Při jejím použití je vždy nutná předepsaná identifikace klienta.(2) Použití PIN znamená souhlas klienta s čerpáním úvěru a s výší čerpané částky.(3) Klient je povinen zamezit přístup ke kartě a PIN třetí osobě. Je povinen neprodleně ohlásit klientskému servisu Cetelemu její ztrátu, odcizení či zničení a bez zbytečného odkladu to písemně potvrdit. Při telefonickém ohlášení je mu sděleno číslo autorizace, jež je důkazem o okamžiku ohlášení. Do okamžiku ohlášení nese klient vzniklou finanční ztrátu v plné výši.(4)
IV.-2.-3. Cetelem informuje klienta o pohybech na úvěrovém účtu jednou měsíčně formou výpisu. Výpis je vyhotoven, byl-li v daném období na účtu zaznamenán pohyb, tj. včetně úhrady splátky a zúčtování úroků.
IV.-2.-4. Klient může kdykoliv v souladu s pokyny pro používání karty požádat o souhlas se změnou výše ÚR v rámci maximálního ÚR. Překročí-li klient ÚR bez souhlasu Cetelemu, musí rozdíl i bez výzvy neprodleně vyrovnat. Neučiní-li tak, může Cetelem pozastavit čerpání úvěru, k čemuž je oprávněn i v případě, že klient řádně a včas nezaplatí dohodnutou splátku, nastanou-li skutečnosti, jež by mohly vést k neplnění závazků ze smlouvy, považuje-li za nutné ověřit řádné splácení úvěru v průběhu několika období splatnosti splátek nebo dozví-li se o zneužití karty.
IV.-2.-5. Cetelem je na základě opětovného vyhodnocení klienta oprávněn, a to i jednostranně, změnit maximální ÚR. V případě žádosti klienta o změnu maximálního ÚR nebo při jeho žádosti o čerpání PP nebyl-li na úvěrovém účtu zaznamenán pohyb po dobu 18 po sobě následujících měsíců od poslední splátky, případně od data poskytnutí ÚR, z něhož nebyly v této době čerpány PP, je Cetelem oprávněn vyžádat si od klienta údaje, které pokládá v rámci úvěrového vztahu za nutné, včetně jejich doložení. Výše maximálního ÚR nesmí klesnout pod výši aktuálně dohodnutého ÚR. O změně maximálního ÚR informuje Cetelem klienta písemně. Postup při zvýšení ÚR na základě žádosti klienta až do nově stanovené výše maximálního ÚR se řídí pokyny pro používání karty s tím, že překročením ÚR bez souhlasu Cetelemu o více než 5 %, nejvýše však do výše maximálního ÚR, dojde ke stanovení nové výše ÚR odpovídající ve vztahu k vyčerpané částce nejblíže vyššímu násobku 5 tis. Kč.

IV.-3. Splácení úvěru
IV.-3.-1. Klient je povinen řádně a včas splácet úvěr formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 5 % z aktuálního ÚR, v dalším se použijí čl. III.-4.-1. a III.-4.-2. Na zajištění splnění závazků z úvěru se použije obdobně čl. III.-5. Celkový počet splátek a výše nákladů na úvěr závisí na rychlosti a výši splácení dle rozhodnutí klienta. Klient je oprávněn kdykoliv splatit zůstatek úvěru nebo jeho část formou mimořádné splátky.
IV.-3.-2. Klient je povinen platit Cetelemu náklady na úvěr. Úrok z čerpané částky podle platné úrokové sazby Cetelemu je účtován každý den dle výše zůstatku na úvěrovém účtu klienta. Pro výpočet úroků z úvěru vychází Cetelem z roku o 365 dnech a skutečného počtu dní. Cetelem je oprávněn úrok po jím stanovenou dobu neúčtovat. Náklady jsou splatné měsíčně, ke dni splatnosti měsíční splátky, není-li dohodnuto jinak.
IV.-4. Doba trvání smlouvy o úvěru a odstoupení
IV.-4.-1. Cetelem poskytuje klientovi ÚR na dobu neurčitou.
IV.-4.-2. Cetelem je oprávněn odstoupit od smlouvy, pozastavit další čerpání úvěru a požadovat splacení dlužné částky včetně příslušenství ke dni účinnosti odstoupení v případech uvedených v bodě III.-6.
IV.-4.-3. Zánik závazků se v ostatním řídí platnou právní úpravou s tím, že v případě, že po dobu delší než 3 roky nedojde na úvěrovém účtu klienta k žádnému pohybu, smlouva zaniká bez dalšího, nerozhodne-li Cetelem jinak.

V. Závěrečná ustanovení
V.-1. Cetelem je oprávněn ověřovat pravdivost údajů, které mu klient, příp. partner, v Žádosti nebo v souvislosti s jakýmkoliv právním vztahem sdělí nebo sdělil, včetně skutečností týkajících se jeho finanční situace, které by mohly vést k neplnění jeho závazků vůči Cetelemu. Klient, příp. partner, souhlasí s tím, aby banky, jiné finanční instituce, plátce jeho mzdy, či jiné subjekty Cetelemu takové informace poskytly. Cetelem je oprávněn za účelem zde uvedeným sdělit těmto subjektům údaje nutné pro identifikaci klienta, příp. partnera, včetně jeho osobních údajů. 

V.-2. Klient je povinen bezodkladně oznámit Cetelemu veškeré změny týkající se smlouvy, zejména změnu adresy a čísla telefonu svého bydliště a pracoviště, změnu zaměstnavatele (plátce mzdy) i změnu svého bankovního spojení. Pokud po uzavření smlouvy dojde na straně klienta k vypořádání společného jmění manželů, je klient povinen bezodkladně doložit Cetelemu, na kterého z manželů přešla povinnost hradit úvěr. Klient je povinen oznámit Cetelemu i další skutečnosti, jež mohou ovlivnit jeho schopnost splácet úvěr. 

V.-3. Není-li poskytnutý úvěr splácen řádně a včas, je Cetelem oprávněn požadovat od klienta zaplacení smluvní pokuty ve výši 8 % z každé splátky, s jejíž i částečnou úhradou je v prodlení o více než 30 dnů. Pokuta je splatná ihned poté, kdy klient obdrží písemnou výzvu k její úhradě. Nesplacená úvěrová jistina je dále úročena dle platné úrokové sazby. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje možnost uplatnění práv z titulu náhrady škody. 

V.-4. V případě, že Cetelem dá, na základě žádosti klienta, souhlas s odkladem jedné nebo více splátek, je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z odložené částky. Pokuta je splatná ihned poté, kdy klient obdrží písemnou výzvu k její úhradě.

V.-5. Výpověď smlouvy i odstoupení od ní musí být dány doporučeným dopisem. Výpověď nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení druhé straně. Odstoupení nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po dni jeho doručení druhé straně. Ke dni účinnosti je splatný celý dluh klienta. Ode dne splatnosti dluhu je Cetelem oprávněn účtovat klientovi úroky z prodlení ve výši 0,08 % z dlužné částky denně. Zánikem smlouvy o úvěru nezanikají práva a povinnosti vyplývající z tohoto článku, čl. V.-1. a V.-7. V souladu s § 401 ObZ se promlčecí doba práv vzniklých ze smlouvy a ze zajištění závazků prodlužuje na dobu 10 let od okamžiku, kdy začne běžet zákonná promlčecí doba.
V.-6. Cetelem si vyhrazuje právo měnit náklady na úvěr. V případě změny objektivních skutečností, zejména změny úrokových sazeb bank, je tak oprávněn učinit jednostranně, vždy je však povinen oznámit klientovi změnu a termín její účinnosti písemně 30 dní předem. Cetelem si vyhrazuje právo účtovat klientovi dle smlouvy, příp. dle aktuálního SP, poplatky a odměny, a to včetně poplatku za výběr hotovosti nebo za použití karty v zahraničí. Tyto jsou zúčtovány na úvěrovém účtu klienta. 

V.-7. Předáním Návrhu Cetelemu je klientem, příp. partnerem, Cetelemu dobrovolně udělen souhlas se shromážděním údajů, které sdělil a sdělí Cetelemu v souvislosti s jakýmkoliv právním vztahem, a to i v případě, že k uzavření smlouvy o úvěru nedojde, s jejich zpracováním v jeho informačním systému, s jejich uchováním po celou dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jakož i ze zajišťovacích smluv, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv Cetelemu, a s jejich využitím za účelem obchodních nabídek Cetelem či třetích osob. V případě pojištění je údaje v tomto rozsahu oprávněn zpracovávat i pojistitel. Údaje jsou chráněny a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a Cetelem o nich zachovává mlčenlivost, a to i po ukončení smluv, není-li smlouvou nebo zákonem stanoveno jinak. Souhlas zahrnuje shromáždění a zpracování údajů získaných Cetelemem v souladu se zákonem od třetích osob, a zpracování i v zahraničí. Klient, příp. partner, prohlašuje, že si je vědom práv vyplývajících zejm. z § 21 zk. č. 101/2000 Sb. včetně práva souhlas odvolat. Bere na vědomí, že s cílem minimalizovat riziko poskytnutí úvěru osobám neplnícím své závazky a chránit spotřebitelský úvěr, vytváří Cetelem databázi klientů, kteří porušili svůj závazek splácet řádně a včas poskytnutý úvěr. Opravňuje Cetelem zejména v případě, že neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy, sdělit, a to i prostřednictvím jiných osob, informace o své bonitě a platební kázni včetně své identifikace osobními údaji (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo) třetím osobám, zejména provozovateli registru klientských informací, který v rámci obecně závazných právních předpisů pro ocenění a kontrolu rizik zpracovává osobní údaje, a který je tímto souhlasem oprávněn je za tímto účelem zpřístupnit k využití dalším osobám. Klient souhlasí s tím, že jakákoliv komunikace mezi ním a Cetelemem může být zaznamenána a uchována po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smluv o úvěru i jejich zajištění a dále po dobu 10 let po jejich zániku. 

V.-8. Klient a Cetelem se v souladu s ustanovením § 89a Občanského soudního řádu dohodli, že veškeré spory z této smlouvy, jakož i spory o výklad smlouvy či VÚP, pro které jsou jinak věcně příslušné okresní soudy, mohou být předloženy k rozhodnutí Okresnímu soudu Praha-západ. Nebude-li navrhovatelem využito možnosti dle předchozí věty, bude tyto spory rozhodovat věcně příslušný soud se sídlem v Praze, a to dle volby navrhovatele. Účastník, proti němuž bude návrh na zahájení řízení směřovat, bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní bez výhrady. Klient dále bere na vědomí, že neuspěl-li u Cetelemu s reklamací operace nebo jiné závady, má právo obrátit se na finančního arbitra. Návrh lze podat na adrese Washingtonova 25, 110 00 Praha 1. 

V.-9. Jestliže klient uhradí na účet Cetelemu částku přesahující veškeré jeho závazky ze smluv o úvěru, je Cetelem oprávněn započíst přeplatek na jiné splatné pohledávky za klientem a není-li takových, je Cetelem povinen klientovi přeplatek vrátit. Přeplatek na účtu klienta není vkladem a Cetelem za něj neposkytne klientovi úroky. 

V.-10. Cetelem doručuje veškerá písemná sdělení klientovi zejména poštou (formou obyčejné nebo doporučené zásilky) na jeho poslední adresu známou Cetelemu. Pokud klient písemnost nepřevezme, je tato považována za doručenou dnem, kdy bude po marném uplynutí úložné lhůty nebo z důvodu nedoručitelnosti (např. změna adresy) vrácena Cetelemu. Doručovat lze též elektronicky či prostřednictvím GSM technologií, kdy je sdělení považováno za doručené okamžikem jeho odeslání. 

V.-11. Cetelem je oprávněn vykonávat svá práva a povinnosti ze smlouvy i prostřednictvím třetí osoby, která je za tímto účelem oprávněna zpracovávat údaje v rozsahu dle bodu V.-7., a případně postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu. 

V.-12. VÚP a SP platný v den čerpání úvěru jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru mezi klientem a Cetelemem. Klient potvrzuje převzetí jedné kopie Žádosti/Smlouvy a VP jejím podepsáním. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, ostatní zůstávají v platnosti. Cetelem si vyhrazuje právo měnit VÚP a SP, reklamační řád a jiné podmínky související se smlouvou v závislosti na změně příslušných právních norem nebo změně své obchodní politiky. Změna a termín účinnosti budou vhodným způsobem zveřejněny minimálně 30 dnů před nabytím účinnosti, např. zpřístupněním v provozovnách Cetelemu, prodejců, prostřednictvím sítě Internet apod. Pokud klient smlouvu nevypoví ve lhůtě jednoho měsíce po nabytí účinnosti změn VÚP a SP, má se za to, že se změnami souhlasí.(5) 

V.-13. Smlouvy uzavřené podle těchto VÚP se řídí právním řádem České republiky. Jsou zpracovány zejména v souladu se zk. č. 513/1991 Sb., č. 40/1964 Sb. a nabývají účinnosti dne 1.4.2003. _____________ VOP ČNB: (1) čl. III bod 4f, g: vydavatel elektronického platebního prostředku stanoví lhůtu a postup při reklamaci operace, lhůty jejího vyřízení; (2) čl. II bod 1a: k užívání elektronického platebního prostředku se zpravidla vyžaduje identifikace PIN nebo jiná; (3) čl. VIII bod 3: užití důvěrného kódu nebo jiného prostředku identifikace držitele samo o sobě nepostačuje ke vzniku jeho odpovědnosti; (4) čl. VIII bod 1: držitel nese ztrátu do okamžiku ohlášení max. do výše 4500 Kč; (5) čl. IV bod 1: o změnách obchodních podmínek uvědomí vydavatel držitele individuálně.

Platební metody

dobírka Platební kartou MAESTRO Platební kartou MASTERCARD Platební kartou VISA Platební kartou VISAELECTRON bankovním převodem

www.svet-bydleni.cz, Bydlet.cz, Nábytek z masivu, Nábytek
Akční cenyNábytek skladem, Montáž a výnos nábytku, Levné dětské pokoje, Levné ložnice.cz, Naše matrace.cz, Levné obývací stěny
Levný zahradní nábytek, Levné shrnovací dveře

statistics NetDirectTOPlist